Jul 28, 2012

I want a MacBook pro!

Ciciwa, hahawa, kono pasokowa hoshi desu! Demo, okanega arimasen desu ne! Chotto chotto! I need a mac book pro! I need it. And I want one!

No comments: